Бошқарма

Бухоро вилояти ер ресурслари ва давлат кадастри бошқармаси
Ер ресурсларидан овилона фойдаланиш бўйича ягона давлат сиёсатини амалга оширилишини таъминлаш ; 
 
ердан окилона фойдаланиш ва уни мухофаза килиш буйича тизимли давлат назоратини, ер тўғрисидаги қонун хужжатлари талабларига сузсиз риоя этилиши юзасидан уни бузганлик учун айбдор шахсларни маъмурий жавобгарликка тортиш оркали амалга ошириш;
 
ер ресурсларидан окилона фойдаланиш, ерларни саклаш ва мухофаза килиш, тупрок унумдорлигини ошириш буйича давлат дастурларини амалга ошириш;
 
давлат ер кадастрини, бинолар ва иншоотлар давлат кадастрини, худудлар давлат кадастрини, шунингдек, давлат кадастрлари ягона тизимини юритишни ташкил этиш;
 
давлат бошкаруви органлари ва уларнинг худудий булинмалари хамда махаллий давлат хокимияти органларининг давлат кадастрларини юритиш со^асидаги фаолиятини мувофиклаштириш;
 
конунчиликда урнатилган тартибда учувчисиз аппаратлардан фойдаланган холда кишлок хужалиги ерларини, кишлок хужалиги экинларини экиш ва парваришлашни мониторинг килиш;                         
 
кучмас мулк объектларининг электрон маълумотлар базасини, кучмас мулк бах,осини бозор кийматида бахолашга боскичма-боскич утиш учун давлат кадастрлари геоахборот тизимларини яратилиши ва доимий равишда янгилаб борилишини ташкил этиш;
 
сохага замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш, шу жумладан, давлат хизматлари сифатини яхшилаш максадида фукароларга хамда тадбиркорлик субъектларига тезкор ва сифатли хизматлар курсатилишини таъминлаш;
 
ер тузиш ва давлат кадастрлари буйича тизимли равишда кадрларни кайта тайёрлаш, малакасини оширишни таъминлаш.

Бухоро вилоят ер тузиш ва кўчмас мулк кадастри давлат корхонаси
кучмас мулк объектларига бўлган мулк ва бошқа ашёвий хукукларни ва улар юзасисидан битимларни давлат руйхатидан ўтказишни:
кўчмас мулк объектларининг электрон маълумотлар базасини доимий равишда янгилаб бориш:
кўчмас мулк объектларини хисобга олиш. кўчмас мулк обьектларининг жисмоний (техник) ва хукукий холати буйича автоматлаштирилган маьлумотлар банкини тузиш ва юритиш хисобига давлат бошкарув органларини ва махаллий давлат хокимияти органларини. давлат кадастрларини юритиш сохасида ахборот билан таъминлаш :
Сохага замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш. шу жумладан давлат хизматлари сифатини яхшилаш максадида фукароларга хамда тадбиркорлик субъектларига тезкор ва сифатли хизматлар курсатиш:
Theme: Overlay by Kaira Бухоро вилоят "Ермулккадастр" ДК
Ўзбекистон . Бухоро