Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси фаолиятини ташкил етиш тўғрисида» 2004 йил 19 октябрдаги 483-сонли қарорини вилоятда бажаришини таъминлаш мақсадида, Фарғона вилоят хокимининг 2004 йил 23 октябрдаги 162-сонли қарори билан Фарғона вилояти Ер ресурслари ва давлат кадастри бошқармаси вилоятдаги 3 та ташкилот, яъни «Вилоят Ер ресурслари бошқармаси», «Ер, бинолар ва иншоотлар давлат кадастри бош бошқармаси» ва «Вилоят техник хатловдан ўтказиш кадастр бюроси» негизларида ташкил етилди.

“Ермулккадастр” ДК ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси қарорлари ва бошқа меъёрий хужжатлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишлари, “Ергеодезкадастр” давлат қўмитасининг буйруқ ва фармойишларига ҳамда вилоят ҳокимининг қарор ва фармойишларига, “Бошқарма”нинг буйруқ ва кўрсатмаларига амал қилади.

“Ермулккадастр” ДК ўз фаолиятини “Бошқарма”, маҳаллий давлат ҳокимияти ва давлат бошқаруви органлари, жамоат уюшмалари ва бошқа ташкилотлар билан ҳамкорликда амалга оширади.

“Ермулккадастр” ДК тузилмасига туман (шаҳар) Ер тузиш ва кўчмас мулк кадастри ДКлари киради.

Кадастр ҳужжатларини тайёрлаш бўйича хизматлар ва кўчмас мулкка (Ер участкалари, бино ва иншоотларга) бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатдан ўтказиш ишлари туман (шаҳар) “Ермулккадастр” ДКлари томонидан “Бир ойна” тамойили бўйича амалга оширилади. “Бир ойна” бўлими ўз фаолиятини “Ергеодезкадастр” давлат қўмитаси томонидан тасдиқланган Низомга мувофиқ амалга оширади.

“Ермулккадастр” ДК моддий-техник таминоти хўжалик ҳисобидаги фаолиятидан тушган маблағлар, туман (шаҳар) “Ер тузиш ва кўчмас мулк кадастри” ДКларининг ажратмалари ҳамда қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан амалга оширилади.

Бугунга кадар шахар, туман Ер тузиш ва кучмас мулк кадастри ДКларида алохида хоналар ажратилиб, тулик кайта жихозлантирилди ва малакали мутахассислар билан таъминланди, компютер тизимлари юлга куйилди. Бино – иншоотларни руйхатга олиш, бахолаш ва кайта бахолаш ишларини Янги кулланмалар асосида топосъемка ишлари марказлаштирилган булиб, малакали мутахассислар томонидан ЖПС, елеcтрон таҳиометр ва бошқа замонавий апаратларда юклама ишлари ва кадастр съемка ишлари олиб борилаяпти.

Вилоят, шахар, туманлар “Ермулккадастр” ДКларининг Иктисодий курсатгичлари тахлили домий назоратга олинган булиб бу борадаги ишлар олиб борилмокда.

Тадбиркорларга хизмат курсатишни янада яхшилаш жумладан: Кўчмас мулк хуқуқига ега булган юридик ва жисмоний шахсларга кадастр ҳужжатларини тайёрлаш, руйхатдан утказиш реестрларидан кўчирмалар бериш учун буюртмаларни қабул қилиш ва бу ишлар билан боғлиқ бўлган ҳужжатлар тўпламини текшириш, мурожаат қилувчи шахслар томонидан иш тўғрисида барча юзага келадиган саволлари бўйича маслаҳатлар бериш максадида Фарғона вилоят Ер тузиш ва кучмас мулк кадастр ДКнинг инфо@фаргонакадастр.уз електрон почтаси ташкил қилинди.

“Бир ойна” бўлимларига алохида хона ажратилиб, ушбу хоналар кайта таъмирланди, Хоналар зарурий барча ашёлар, хусусан, замон талабларидан жавоб бера оладиган компютер жиҳозлари, алока линияси, Интернет билан таъминланди. Фукаролар томонидан килинадиган барча мурожатлар куриб чиқиш, уларни кабул қилиш, консултацион маслахатлар бериш ушбу булиб томонидан амалга оширилади.

“Ергеодезкадастр” Давлат қўмитаси томонидан тақдим қилинган “Бино-иншоот” комплекс ахборотлар тизимидан фойдаланувчи дастурий таъминот шахар, туман “Ермулккадастр” ДУКларига урнатилди. СҲахар туман “Бир ойна” булимлари Aлоқа линияси билан тўла таъминланган бўлиб, ҳар бир фуқаро ва юридик шахсларга қулай шарт шароит яратиш ҳамда уларнинг буюртмасига асосан тегишли кадастр маълумотларини олиш имкониятига ега бўлди.

Ўзбекистон Республкаси Вазирлар Махкамасининг 2014 йил 7-январдаги “Кўчмас мулкга булган хуқуқларни давлат руйхатидан утказиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги 1-сонли қарор ижроси юзасидан:

Туманлар, шахар Ер тузиш ва кучмас мулк кадастри давлат корхоналарида Ер участкаларига, бино ва иншоотларга, куп йиллик дарахтларга булган хукукларни давлат руйхатидан утказиш хамда бино ва иншоотларнинг тегишлилиги тугрисида маълумотнома тайёрлаш тартиби ахборот тизими комплексидан фойладаланган холда “Бир ойна” тамойили асосида давлат руйхатидан Утказиш тартиби юлга қўйилди.

“Бир ойна” булимлари мутахассислари кайта куриб чикилиб, Узбекистон Республикаси Ер Ресурслари, Геодезия, Картография ва Давлат кадастри Давлат кумитасининг топширғига асосан ГКММ малака ошириш максадида ўқув курсларига юборилди.

Давлат руйхатидан утказиш ишлари ананавий қоғоз куринишида юритилиши билан бир каторда дастури ёрдамида хам юритилиши қайта кўриб чиқилди. “Бир ойна” булимлари марказий вилоят Aхборот тахлил булими билан корпоратив локал тармок оркали богланиш тезлиги 2 мартага оширилиб руйхатдан утказиш ишлари марказий сервер асосида юритилиши тезлаштирилди.

Барча шаҳар, туман Ер тузиш ва кўчмас мулк кадастри Давлат Корхоналари “Бир ойна” бўлим бошлиқларини ИД.уз доменида акаунтини яратиш ишлари ўз якунига етказилиб, електрон почта билан таъминланди.

Давлат рўйхатидан ўтказувчилари ҳам Геодезия ва Картография Миллий Марказига малака ошириш учун юборилди.

Руйхатдан ўтказиш реестр китоблари барча шаҳар туманларга тарқатилиб реестр китобларининг таъминланганлиги 100 % бажарилди.

Кўчмас мулкга бўлган ҳуқуқларни рўйхатдан ўтказилганлигини тасдиқловчи гувохномалар янгиланиб барча шаҳар туманлар томонидан янги тартибдаги гувохномалар мулк егаларига бериб келинмоқда.

Нотариал идораларга бериладиган маълумотлар низом талабларига мослаштирилиб берилиб келинмоқда.

Мулк егалари томонидан келиб тушадиган аризаларни назоратини кучайтириш мақсадида аризалар реестрлари електрон куринишга келтирилиб, барча аризалар компютерга киритилиб келинмоқда

Електрон ахборот алмашувини юлга куйиш максадида ВПН тармоги оркали корпоратив богланиш учун Бухоро вилоят Солик бошкармасига мурожат килинганда, бу борадаги ишлар кумиталар микиёсида курилаётганлиги билдирилди. Хозирги кунда худудий Солик инспексиялари ва “Ермулккадастр” Давлат Корхоналари ўртасида ахборот алмашуви юлга куйиш буйича ишларига тайёргарлик куриш ишлари олиб борилмоқда.

Фарғона вилояти «Ер тузиш ва кўчмас мулк кадастр» ДК тизимларида 2014 йил давомида жами хизматлар хажми 4 601 753 минг сўмни ташкил етди. Жумладан топосурат ишлари 1 958 212 минг сўмни, нотурар-жой бино-иншоотларига кадастр хужжати расмийлаштириш ишларига 781 999 минг сўм, турар-жой бино-иншоотларига 1 271 069 минг сўм бу билан 17500 та буюртмачига кадастр хизмати курсатилди. Шундан турар жойлар буйича 15200 та, нотурар-жой объектлари буйича 2300 та буюртмачига хизмат курсатилди. Утган йилга нисбатан бу курсаткич 2300 та буюртмачига куп хизмат курсатилди. Рентабиллик соф фойда хисобида 9 %, соф фойда 275 000 минг сўмни ташкил етди.

Бу йил даромадимиздан 800 000 000 сўмни тизимни ривожлантиришга (яъни юқори частоталик тахеометр апаратлари, лазерни рулетка, ОРГ техникалари учун, қурилиш монтаж ишлари учун), учун сарфланди. Жумладан: 8 та туманда електрон тахеометр аппарати, лазерни рулетка, ОРГ техника аппаратлари сотиб олинди. 4 та корхонада Турақўрғон, Чуст, Янгиқўрғон туманлари ва Фарғона шахрида бир қатор қурилиш монтаж ишлари бажарилди. Вилоят корхонасида ҳам 115 000 000 сўмлик қурилиш монтаж ишлари бажарилди.

«Ўзбекистон миллий географик ахборот тизимини яратиш» бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 25 сентябр ПК-2045- сонли қарорининг ижросини таъминлаш бўйича мавжуд иккита хоналар талаб даражасига мослаштирилган, интернет, телефон, кондиционер, иссиқлик таъминоти ва замонавий ОРГ техникалар билан жихозланган. Иккита мутахассис инглиз тили курсларида ўқитилмоқда. 1 км масофадан шиша толали кабел олиб келинди ва тармоққа уланиб талаб даражасига келтирилди. Видео селектр утказишга шароит яратилган.

Ўзбекистон Республикаси «Ергеодезкадастр» давлат қўмитасининг 2014 йил 12 сентябрдаги 12-сонли қарорига асосан Давлат кадастри ягона тизими (ДКЯТ) маълумотлар базасига Ер ва бино кадастрига оид маълумотлар хар ойда махсус почта орқали Геодезия картография миллий марказига топшириб борилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2014 йил 7 январдаги «Кўчмас мулкка бўлган хуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида»ги 1-сонли ва 2014 йил 10 июлдаги «Кадастр хужжатларини тайёрлаш бўйича давлат хизматлари нархларини белгилашда табақалаштирилган ёндашув тартибини такомиллаштириш тўғрисида»ги 186-сонли қарорлари ижросини таъминлаш ва қарорни шархлаш хамда тизимга жорий етиш мақсадида «Ергеодезкадастр» давлат қўмитасидан ташриф буюрган бир гурух ишчи гурух аъзолари бошчилигида регионал семинар ўтказилди. Шундан сўнг хар бир туманда ўқув амалий семинарлар ташкил етилди. Хозирда кўчмас-мулкга бўлган хуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш ишлари икки кун муддатда бажарилишига қатъий кўрсатма берилди. Вазирлар Махкамасининг 2014 йил 10 июлдаги 186-сонли қарорида кўрсатиб ўтилган (кўчмас мулкка бўлган хуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш, ипотека ва ипотека шартномаларини давлат рўйхатидан ўтказиш, бино ва иншоотлрни мансублиги тўғрисида маълумотлар бериш, бегоналаштирилаётган ёхуд мерос бўйича ўтаётган бино-иншоотларни натурада ўрганиш хамда турар-жой мавжудлиги (йўқлиги) тўғрисида маълумотлар бериш) корхоналар томонидан бепул амалга оширилмоқда.

Корхона томонидан кўрсатилаётган хизматлар учун муддатлар икки бараварига қисқартирилди.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 15 апрелдаги «Тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш ва давлат хизматларини курсатиш билан боғлиқ тартиботларни янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2164-сонли қарорида белгиланган топшириқлар ижросини таъминлаш мақсадида жорий йилнинг июл ойидан бошлаб Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали «Кўчмас мулкка бўлган хуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш учун аризаларни қабул қилиш» интерактив хизмати йўлга қуйилди.

Мамлакатимизни ривожлантиришнинг 2015 йилги иқтисодий Дастурининг енг мухим йўналишлари ва устивор вазифаларидан келиб чиқиб, Фарғона вилоят «Ермулккадастр» давлат корхонаси 2015 йил «Кексаларни еъзозлаш йили»да ўзининг мухим ва устивор вазифаларини белгилаб олди ва буларга;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг, Вазирлар Махкамасининг 2015 йил «Кексаларни еъзозлаш йили давлат дастури асосида тизимга таълуқли топшириқлар ижросини сўзсиз бажариш.

«Ер қонун бузилиш холатларини олдини олиш бўйича биринчи чоракда ишчи гурух ташкил қилиш хамда тумандаги худудларга бириктирилган Ер тузувчи мутахассисларга ўқув семинарлар ташкил қилиш ва ишчи гурухни доимий ишлашини таъминлаш.

Ердан ноқонуний фойдаланиш, уни талон-тарож қилишнинг олдини олиш мақсадида назоратни

кўчайтириш. Хар 10 кунда битта худудни ўрганиб Ер қонун бузилиш холатларини олдини олиш, аниқланган Ер қонун бузилиш холатларини бартараф қилиш.

Корхоналарда кўчмас мулклар хиссобини юритиш ва мулкка бўлган хуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш маълумотлар базасини шакллантириш ва маълумотларнинг ахборот тизими орқали алмашиш дастурини тўлиқ ишлатиш ва йиллик иш хажмини 2014 йига нисбатан 2015 йилда 1.5 баробарга ошириш бўйича тадбирлар белгилаш.

Корхоналар моддий-техникавий баъзасини мустахкамлар, ишлаб чиқаришни модернизасиялаш, сохада ишлаб чиқарилган електрон дастурларни сифатли ишлашини йўлга қўйиш.

Ўз биносига ега бўлмаган ва ижара хуқуқидаги корхоналарга ўз биноларига ега бўлиш бўйича жойлардаги махаллий хокимликлар билан хамкорликда бино-қидириб топиш, ўз балансларига олиш ва бино-иншоотларни архитектура ва дизайн талаблари асосида қайта таъминлаш ва биринчи навбатда буюртмачиларга қулай ва сифатли замонавий хизмат кўрсатиш ва ишчи ходимларга иш шароитларини яратиш.

Рахбар ва мутахассисларнинг малака савияси, хуқуқий онгини ошириш, худудларда соханинг мутахассиз кадрларга бўлган талабини таъминлаш борасида Олий ва ўрта махсус маълумотли ёш малакали мутахассисларни ишга жалб қилиш ходимлар орасида компъютер савотхонлигини ошириш.

Тизимни ривожлантириш, тадбиркорлик ва кичик бизнесни қўллаб-қуватлаш юридик ва жисмоний шахсларнинг мурожатлари ижроси бўйича соддалаштирилган тизим яратишда иштирок етиш, мавжуд муаммо ва камчиликларни бартараф қилиш мақсадида қўмита билан яқин хамкорликда тегишли меёрий хужжатларга ўзгартириш киритиш бўйича таклифлар тайёрлаш.

Ижро интизомни мустахкамлаш корхонада кўчли тахлил ва маъсулият орқали сифат ва ижобий натижаларга еришиш шулар жумласидан.